I. Obecná ustanovení

 1. Obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy o dílo na vyhotovení fotografických děl a poskytnutí fotografických služeb živnostníkem Gabriela Bauerová se sídlem Hubičkova 15IČ: 03018696 (dále jen „zhotovitel“)
 2. Při uzavírání smlouvy dle těchto Obchodních podmínek se vychází ze skutečnosti, že objednatel, (dále též „klient“) je seznámen s těmito obchodnímí podmínkami. Právní vztahy mezi zhotovitelem a klientem se řídí přávním řádem ČR. K uzavření smlouvy dochází na základě osobní, telefonické či písemné objednávky, prostřednictvím kontaktního formuláře internetových stránek zhotovitele okamžikem potvrzení objednávky včetně data a místa plnění zhotovitelem.
 3. Ceny za poskytnutí služeb jsou k dispozici na internetových stránkách, detailní ceník všech služeb a produktů je k dispozici na vyžádání.

II. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických služeb a vyhotovení fotografií a jiných produktů, které jsou specifikovány ve smlouvě nebo v objednávce zákazníka potvrzené zhotovitelem.
 2. Určení předmětu plnění musí být jednoznačné a určité. Neakceptováním platných VOP zhotovitele, či jejich akceptování zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.
 3. Neupravené fotografie se objednateli neposkytují jejich neoprávněné využití je nepřípustné.
 4. Forma plnění je předmětem domluvy fotografa a klienta, jedná se zpravidla o tisk fotografií, digitální fotografie ve formátu JPG stažení fotografií v plném rozlišení z galerie, fotoobrazy, alba a jiné fotografické produkty na základě objednávky klienta.

III. Cena a platby

 1. Cena díla a poskytovaných služeb se řídí ceníkem platným v době objednávky nebo jinou cenou dohodnutou mezi zákazníkem a zhotovitelem písemně.
 2. Zákazník hradí cenu předmětu plnění v hotovosti nebo převodem na účet zhotovitele v plné výši doplatku (tj. po odečtení případného závdavku (dle § 1808 zákona č. 89/2012 Sb.) v den předání hotového díla, dle platného ceníku či smluvené ceny v den uzavření smlouvy (viz čl. III odst. 1 VOP).
 3. Klienti novorozeneckého focení se zavazují uhradit závdavek ve výši 1000 Kč, který je splatný v den objednávky, ostatní klienti ve výši 500 Kč nejpozději v den fotografování 
 4. Závdavek je nevratný. Nárok na vrácení závdavku vzniká pouze v případě, že se focení neuskuteční z důvodu na straně zhotovitele a nebude dohodnut náhradní termín focení.

IV. Práva a povinnosti, autorská práva

 1. Fotograf si vyhrazuje právo bezplatně použít výběr fotografií pro své portfolio na webobých stránkách, sociálních sítích apod. či v tištěné podobě se souhlasem klienta.
 2. Fotograf je oprávněn na základě oprávněného zájmu propagovat obdobné služby či produkty stávajícím klientům i těm, kteří o služby či produkty projevili zájem a to zejména e-mailovou komunikací.
 3. Není-li dohodou stanoveno jinak, fotograf se zavazuje dodat klientovi fotografie ve lhůtě 25 pracovních dnů ode dne závazného potvrzení výběru fotografií. Dodáním se rozumí pozvání k prezentační schůzce nebo otevření online galerie.
 4. Fotograf si vyhrazuje právo, po předchozím oznámení klientovi, z velmi závažných důvodů změnit termín (datum i čas) fotografování. Za dobu přiměřenou k oznámení změny termínu se považuje nejméně 1 den před plánovaným datem konání. V případě focení v exteriérech při nepřízni počasí se Fotograf s klientem dohodnou na náhradním termínu.
 5. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání fotografovi v plnění smluvních závazků, má fotograf právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. O této skutečnosti je fotograf povinen objednatele klienta. Ani v jediném případě nenese fotograf odpovědnost za vzniklé škody.
 6. Klient má právo požádat fotografa o odstranění fotografie z webových stránek či Facebooku a Fotograf se zavazuje klientovi vyhovět, pokud je klient zobrazen v nelichotivé nebo intimní póze.
 7. Při fotografování novorozenců, dětí a mladistvých do 15 let je smlouva uzavírána se zákonným zástupcem a tento se zavazuje být fotografování po celou dobu přítomen.
 8. Fotografie jsou předmětem autorského práva fotografa. Klientovi je udělena licence k užití díla (nikoliv autorská práva) ke všem dílům vzniklým podle smlouvy pouze pro soukromé a nekomerční využití. Komerční použití díla bez souhlasu Fotografa (resp. zhotovitele) zakládá nárok zhotovitele smluvní pokutu v maximální výši 250.000 CZK.
 9. Klient dává souhlas fotografovi uchovávat všechny retušované i neretušované fotografie na datových nosičích zhotovitele k archivaci a možným následným úpravám až do písemného odvolání souhlasu klienta. Fotograf uchovává neretušované fotografie po dobu 1 měsíce od data fotografování a retušované po dobu 1 roku od data fotografování.
 10. Úroveň zpracování retuší je stanovena fotografem. Fotograf dle svého nejlepšího úsudku vybere fotografie k retuši. Pokud není předem písemně ujednáno jinak, je výběr fotografií na úpravu vždy v plné kompetenci fotografa.
 11. Reklamace je možná pouze v případě dodání poškozených produktů. Kllient je seznámen s uměleckým a estetickým stylem fotografa, vlastní vzhled a nespokojenost s ním v žádném případě není důvodem pro reklamaci.

Obchodní podmínky platné od 24.5.2018

 

 

Co musíte vědět

 • termín dodání 25 prac. dní ode dne závazného potvrzení výběru fotografií z náhledové galerie
 • cena musí být uhrazena nejpozději do 10 dní od potvrzení výběru fotografií
 • neupravené fotografie neposkytuji
Facebookgoogle_pluspinterestinstagram